ေခါင္းစုိက္ၿပီး ရွပ္တုိက္ဆင္းခဲ့ရသည့္ ေလယာဥ္ကုိ ေျပးလမ္းေပၚက ဖယ္ရွား | DVB