မႏၱေလးတြင္ ၆ ရက္အတြင္း တုတ္၊ ဓား လက္နက္ကုိင္သူ ၁၀၀ ေက်ာ္ ဖမ္းမိ | DVB