ေျမာက္ဦးကို ခ်မ္းသာေပးရန္ လက္နက္ကိုင္မ်ားကို ရခိုင္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ | DVB