၂၁ ရာစု ပိုးလမ္းမႀကီးကို ပထဝီဝင္ ႏုိင္ငံေရးအရ ႐ႈျမင္ျခင္း | DVB