ဆီးရီးယားအစုိးရတပ္ႏွင့္ သူပုန္အဖြဲ႔ တုိက္ပြဲအရွိန္ျမင့္လာ၊ ေသဆုံးသူ ၁၈၈ ဦးရွိၿပီ | DVB