ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး လူထုေထာက္ခံပြဲ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ (ဓာတ္ပုံ) | DVB