ေလာင္စာဆီယိုဖိတ္မႈႏွင့္ သယံဇာတမ်ား ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒေရးဆြဲေပးရန္ အဆုိတင္ | DVB