လစ္ဗ်ားရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးစင္တာ ဗုံးမွန္ၿပီး ပ်က္စီး | DVB