မြမ္ဘုိင္းေလဆိပ္ အျပင္ဘက္တြင္ Jet Airways ေလေၾကာင္းလုိင္းဝန္ထမ္းမ်ား ဆႏၵျပ | DVB