သူပုန္ ေျခကုပ္ယူထားသည့္ ေနာက္ဆုံးလက္က်န္ေဒသကို ဆီးရီးယားစစ္တပ္ ထုိးစစ္ဆင္ (႐ုပ္သံ) | DVB