ကမၻာ့ဘဏ္က ျမန္မာကို ဖြံ့ျဖုိးေရးအကူေငြ ေဒၚလာသန္း ၈၀ ျပန္လည္ေပးအပ္ | DVB