မႏၱေလး အလုပ္အကိုင္ျပပြဲတြင္ အလုပ္ေနရာေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ေခၚယူ | DVB