ဘားအံတြင္ ပထမဆံုး ေတာင္သူလယ္သမားသီးႏွံအေရာင္းဆိုင္ ဖြင့္လွစ္ | DVB