ရန္ေျပ ၃ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအား ျပန္ခန္႔အပ္ေပးရန္ ျပည္သူ ၃၀၀၀ ခန္႔ ဆႏၵျပ (ဓာတ္ပုံ) | DVB