အစိုးရဌာနတုိ႔တြင္ ခန္႔ထားသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားပညာရွင္မ်ားကုိ လစာ က်ပ္သိန္းရာခ်ီ ေပးရ | DVB