ထိုင္းႏိုင္ငံ ဖူးခက္တြင္ က်င္းပမည့္ ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ တရားပြဲ ဖ်က္သိမ္း | DVB