ဇာဂနာႏွင့္ ေနတိုးအၿပိဳင္ႀကဲသ႐ုပ္ေဆာင္ထားသည့္ ဟာသ႐ုပ္ရွင္-ျပႆနာ(နမူနာ) | DVB