ဗင္နီဇြဲလားတြင္ အာဏာသိမ္းရန္ အိမ္ျဖဴေတာ္ညႊန္ၾကားဟု သမၼတ မာဒူ႐ုိ စြပ္စြဲ | DVB