အသုံးျပဳသူမာ်း၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ ကာကြယ္ႏုိင္ေရး ျပင္ဆင္ထားသည့္ လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ျပသ | DVB