ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ အမ်ဳိးသမီး ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ စစ္ေဆး ကုသေပး | DVB