ဆူဒန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး႐ုံးေရွ႕တြင္ အရံအတားမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ထုိင္သပိတ္ဆင္ႏႊဲ | DVB