အေဆာက္အဦမ်ားကို ျပင္ဆင္ထိန္းသိမး္ႏုိင္မည့္ ဒ႐ုန္းယာဥ္ တည္ေဆာက္ေန (႐ုပ္သံ) | DVB