ရွမ္းျပည္နယ္၌ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမရွိဘဲဘိုးပြားပုိင္ေျမသာရွိဟု ရွမ္းရြာသားမ်ားထုတ္ျပန္ | DVB