ဆူဒန္အစိုးကို ဂီတသံစဥ္ျဖင့္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္ တေယာပညာရွင္နွစ္ဦး (႐ုပ္သံ) | DVB