ေလဆင္နွာေမာင္းကို အမိအရ ႐ုိက္ကူးမွတ္တမ္းတင္နုိင္ခဲ့သည့္ တကၠဆက္သား (႐ုပ္သံ) | DVB