သိမ္းဆည္းေျမေလ်ာ္ေၾကးေပးၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ ျပန္ေရာင္းမည္ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိနး္ေျပာ | DVB