ထုိင္းအဘြားအုိ ေနအိမ္အတြင္းမွ အရွည္ ၅ မီတာရွိ ဧရာမ ေႁမြေဟာက္ႀကီး (႐ုပ္သံ) | DVB