အက်ဥ္းသား ၇၀၀၀ နီးပါးကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ျဖင့္ ထပ္မံလႊတ္ေပး | DVB