တတိယအႀကီးဆံုး အင္းေတာ္အင္း မေပ်ာက္ကြယ္ေရး ျပန္လည္တိုင္းတာရန္ လိုအပ္ | DVB