တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ တရားမဝင္ အလုပ္သြားလုပ္ရာက ဒုကၡေရာက္ၿပီးျပန္လာသူ ၂၃ ဦးကို ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္   | DVB