ပဲႏြယ္ကုန္းၿမိဳ႕၌ ဗံုးသီးေဟာင္းအလံုး ၉၀ ခန္႔ေတြ႔ရွိ | DVB