ယူကရိန္း ေရြးေကာက္ပြဲ အဆင္ေျပေျပ က်င္းပေနဟု ေလ့လာသူမ်ား ေျပာ | DVB