သီးႏွံဖ်က္ပိုးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းရန္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ သင္တန္းေက်ာင္းဖြင့္မည္ | DVB