မသန္စြမ္း သူငယ္ခ်င္းကို ၆ ႏွစ္လံုးလံုး ေက်ာပိုးကူညီေပးခဲ့သည့္ ၁၂ ႏွစ္ကေလးငယ္ (႐ုပ္သံ) | DVB