ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး လူထုေဟာေျပာပြဲ ဂန္႔ေဂါတြင္ ျပဳလုပ္ | DVB