မသန္စြမ္းဟန္ေဆာင္လိမ္ညာၿပီး ၁၂ ႏွစ္ၾကာ ေထာက္ပံ့ေၾကးရယူခဲ့သူ ဖမ္းဆီးခံရ | DVB