လိင္ပုိင္းေစာ္ကားခံရၿပီး ေက်ာင္းအုပ္အမိန္႔ျဖင့္ မီး႐ႈိ႕သတ္ခံရသည့္ မိန္းကေလးအတြက္ တရားမွ်ေရး ေတာင္းဆုိ | DVB