ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့သည့္ မိုင္းတံုဆည္ ျပဳျပင္ေနမႈ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရ စစ္ေဆး | DVB