မိတီၳလာတြင္ မိုးသက္ေလျပင္းေၾကာင့္ ေနအိမ္အေဆာက္ဦမ်ား အမိုးလန္ပ်က္စီး | DVB