ဧၿပီ တတိယ ၁၀ ရက္ပတ္အတြင္း ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္

ဧၿပီ တတိယ ၁၀ ရက္ပတ္အတြင္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းမွာ  ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ၁ ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ၿပီး ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းအခ်ဳိ႕မွာ မုိးရြာသြန္းႏုိင္တယ္လုိ႔ မုိးဇလက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ မိုးရြာသြန္းမႈအေျခအေနမွာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး (အထက္ပိုင္း)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္နဲ႔ မြန္ျပည္နယ္တို႔မွာ ရြာသြန္းၿမဲခန္႔ရြာနိုင္ါတယ္။ စစ္ကိုင္းတိုင္း (ေအာက္ပိုင္း)၊ မႏၲေလးတုိင္း၊ မေကြးတုိင္း၊ ပဲခူးုတိုင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ဧရာဝတီတုိင္းနဲ႔ တနသၤာရီတိုင္း၊ ရွမ္း၊ ကယားနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔မွာ ရြာသြန္းၿမဲေအာက္ ေလ်ာ့နည္းနိုင္ပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတိုင္း (အထက္ပိုင္း)၊ တနသၤာရီတိုင္းနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔မွာ ၄ ရက္မွ ၆ ရက္ခန္႔နဲ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္း(ေအာက္ပိုင္း)၊ မႏၲေလးတုိင္း၊ မေကြးတုိင္း၊ ပဲခူးတုိင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးတုိ႔နဲ႔ ခ်င္း၊ ရွမ္း၊ ကယား၊ ကရင္၊ မြန္နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔မွာ ၁ ရက္မွ ၃ ရက္ခန္႔ ရြာနိုင္ပါတယ္။ ေန႔အပူခ်ိန္ကေတာ့ စစ္ကိုင္းတိုင္း (ေအာက္ပိုင္း)၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔မွာ ဧၿပီလရဲ႕ ပ်မ္းမၽွအပူခ်ိန္တို႔ထက္ ၁.၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ (သို႔မဟုတ္) ၃၅ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ပိုနိုင္ၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္း(အထက္ပိုင္း)၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔မွာ ဧၿပီလရဲ႕ ပ်မ္းမၽွအပူခ်ိန္တို႔ေလာက္သာ ရွိနိုင္ပါတယ္။

More News
Up