ကေလး ၁၃ ဦးအား သံေျခခ်င္းခတ္ အငတ္ထားသည့္ မိဘႏွစ္ဦးကုိ တသက္တကၽြန္းခ်မွတ္ | DVB