ထရမ့္ႏွင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ႐ုရွားႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ျခင္းမရွိဟု အေမရိကန္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ေျပာ | DVB