ပန္းသီးတလံုး အေလးခ်ိန္ခန္႔သာရွိသည့္ ကမၻာ့အေသးဆံုး ကေလးငယ္ က်န္းမာစြာ ရွိေန | DVB