ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ ျမန္မာ့ဆန္ကိစၥ အစုိးရႏွင့္ပူးေပါင္းေျဖရွင္းမည္ဟု ဆန္ကုမၸဏီေျပာ | DVB