မႏၲေလး ေနအိမ္တလုံးတြင္ မၾကာခဏ မီးထေတာက္ေနသျဖင့္ မီးသတ္ကားမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ | DVB