မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားသည့္ ေနာ္ထရီဒမး္ ဘုရားေက်ာင္းအတြက္ ၀မး္နညး္ျခင္းအထိမ္းအမွတ္ ဆုေတာင္း   | DVB