မဟာသၾကၤန္အတက္ေန႔ ေညာင္ေလးပင္ ဗဟိုမ႑ပ္ (ဓာတ္ပံု) | DVB