ယင္းေခ်ာင္းတြင္ သႀကၤန္ေရကစားၿပီး ျပန္လာသည့္ကားေမွာက္ လူ ၁၈ ဦးဒဏ္ရာရ | DVB