ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ‘၀’ တိုင္းရင္းသားမ်ား  (ဓာတ္ပံု)   | DVB