‘၀’စစ္သည္အင္အား ၇၆၀၀ ႏွင့္ အရပ္သား ၈၇၀၀ ခန္႔  ခ်ီတက္စစ္ေရးျပမည္ | DVB